Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2008

Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2008

Click link below to download:

Report produced by Ministry of Higher Education (MoHE)

 Kandungan
 Senarai Rajah Dan Jadual
 Sidang Pengarang Dan Kata Pendahuluan
 Penyertaan Ipt Dalam Kajian 2008
 Ringkasan Eksekutif 2008
  Glosari Akronim Dan Borang Soal Selidik
Collapse Keseluruhan Graduan Keseluruhan Graduan
Collapse Diploma Diploma
Collapse Ijazah Pertama Ij azah Pertama
Collapse Pascaijazah Pascaijazah

Date

05 January 2017

Tags

TracerStudy