Laporan  Kajian IMPAK UiTM 2007 Kampus KEDAH

Laporan Kajian IMPAK UiTM 2007 Kampus KEDAH

Abstrak

Kewujudan Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah pada tahun 1997 mempunyai maksud dan agenda tersendiri. Pada dasarnya, kewujudan dan perkembangannya telah mempengaruhi pembangunan persekitaran serta mendorong perubahan sosio-ekonomi masyarakat setempat. Kajian ini bermatlamat untuk mengenal pasti impak ekonomi yang telah dihasilkan kesan daripada kewujudan UiTM Kedah di Lembah Bujang pada tahun 2007. Tiga bentuk impak ekonomi dilihat iaitu impak primer, sekunder dan semarak. Turut dikaji ialah impak perbelanjaan terhadap peluang-peluang pekerjaan dalam sektor tertentu.

Bagi membolehkan impak-impak ini dikenal-pasti, enam kumpulan responden digunakan iaitu staf universiti, pelajar, kontraktor, penduduk berhampiran, perniagaan dan industri dan kerajaan negeri. Kaedah persampelan berstrata rawak digunakan untuk memilih responden dalam kategori staf, pelajar dan penduduk.  Data mengenai responden seperti pendapatan, jenis-jenis perbelanjaan dan biodata diri diperolehi melalui soal selidik. Untuk mendapatkan impak perbelanjaan, pekali dianggarkan melalui kaedah regresi dengan menggunakan fungsi penggunaan mudah untuk staf, pelajar dan kontraktor. Impak perbelanjaan telah dianggarkan melalui proses penggandaan bernilai RM138 juta kesan daripada perbelanjaan universiti, staf, pelajar dan kontraktor. Keduanya, jumlah peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan dalam sektor-sektor tertentu ialah sebanyak 423. Dari segi impak semarak, kewujudan UiTM mempengaruhi perkhidmatan pengangkutan awam, pembangunan sekeliling, tempat kediaman, kemudahan awam, pertumbuhan perniagaan, peluang pekerjaan dan peningkatan dalam pendapatan.

Date

13 February 2017

Tags

Impact Study